Duurzaam Gedrag in Zicht

Gedragsinzichten toepassen om duurzaam gedrag te stimuleren

Met een achtergrond in psychologie ondersteun ik publieke en semi-publieke organisaties bij het verduurzamen van de leefomgeving. In gesprek met inwoners, medewerkers of ondernemers onderzoek ik de factoren die duurzame keuzes in de weg zitten. Ik geef advies over manieren om het ‘duurzame doelgedrag’ zo makkelijk mogelijk te maken. Ben je benieuwd naar mijn werkwijze? Of hoe ik jouw organisatie kan helpen met het stimuleren van duurzaam gedrag?

In gesprek met inwoners over energiearmoede in regio Westfriesland

Een greep uit de projecten

In de afgelopen jaren heb ik vanuit Over Morgen aan projecten in allerlei thema’s mogen werken. Van mobiliteit tot gebiedsontwikkeling. En aan veel verschillende kanten van de energietransitie.

Activatieplan zon-op-dak – Stad Antwerpen

Stad Antwerpen vroeg zich af wat de stad kan doen in instrumenten en middelen om ondernemers te motiveren de bedrijfsdaken in te zetten voor opwek van zonne-energie.

Allereerst onderzocht ik de huidige belemmeringen
in kunde, kennis en houding door middel van diepte-interviews met ondernemers uit de stad en andere belanghebbende partijen.

Vervolgens gaf ik, op basis van gedragsinzichten en de resultaten van de interviews, advies over de te nemen stappen. Het bestuur van de stad heeft inmiddels besloten te investeren in het zon-op-dak stimuleringsplan.

Energiearmoedeaanpak – Regio Westfriesland

De zeven gemeenten van regio Westfriesland sloegen in 2022 de handen ineen
bij de aanpak van energiearmoede in de regio. Door het sociaal domein van de gemeenten, de woningbouwcorporaties en het regionale bouwloket te betrekken bij een klankbordgroep, heb ik samen met de opdrachtgever en het projectteam van Over Morgen een gedragen aanpak voor het tegengaan van energiearmoede uitgewerkt.

Het doel: mensen die het hardst worden geraakt door energiearmoede structurele en significante hulp bieden.

Verkennend onderzoek circulair werken – Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam wil in 2026 in staat zijn om circulair te werken.

Ik onderzocht samen met het projectteam, door middel van diepte-interviews met verschillende interne ‘doelgroepen’ (werknemers van de gemeente) welke factoren het circulaire werken belemmeren en bevorderen. Vervolgens schreven we een adviesrapport met aanbevelingen over mogelijke oplossingsrichtingen.
Herman Weeda van Sketchy Business maakte een schets bij de onderzoeksresultaten.

Het rapport en de aanbevelingen zijn opgenomen in Agenda Circulair van de gemeente Amsterdam.

Schets van Herman Weeda – Sketchy Business – voor onderzoek gemeente Amsterdam

Mobiliteitsplan Motorstraatgebied – Gemeente Rotterdam

In het Motorstraatgebied in Rotterdam komen vele opgaven samen.
Met de komst van nieuwe woningen zal de openbare ruimte anders
worden ingedeeld. Dit heeft een effect op het mobiliteitsbeleid in het
gebied. Hoe gaan de toekomstige bewoners reizen in het gebied, zodat de parkeernorm laag kan blijven? En hoe activeren we de huidige gebruikers van het gebied (bewoners, ondernemers, zorginstellingen, onderwijsinstellingen) om hun mobiliteitsgedrag aan te passen?

Door middel van o.a. diepte-interviews bracht ik het psychologische landschap in kaart adviseerde ik de gemeente in te nemen maatregelen om ander gedrag te activeren.

Werksessies zon-op-dak – RVO

In 2022 organiseerde ik in opdracht van RVO drie werksessies van vier uur voor gemeenten die de realisatie van zon-op-bedrijfsdaken willen versnellen. In de werk-
sessie werden de gemeenten meegenomen in de werkwijze bij een gedragsveranderingstraject.

Het project is afgesloten met een leerproduct dat ik in samenwerking met Frisse Blikken heb uitgewerkt. Gemeenten kunnen deze nu zelf gebruiken om hun instrumentarium te verbeteren om ondernemers in staat te stellen zon-op-dak te realiseren.

Participatie hoogspanningsverbinding -Tennet

Om de in 2030 voorspelde knelpunten op het hoogspanningsnet op te
lossen, bereiden het Ministerie van EZ en TenneT een nieuwe
hoogspanningsverbinding (380kV) voor tussen Geertruijdenberg en
Krimpen aan den IJssel.

Ik ben voor een gedeelte van het proces verantwoordelijk geweest voor het identificeren en betrekken van de belang-
rijke stakeholders in de omgeving en het schrijven van een lange termijn participatieplan.

Ik organiseerde werksessies voor het ophalen van kansen en belemmeringen die gemeenten in de omgeving zien voor verschillende mogelijke tracé’s.

Een werksessie met gemeenten voor het traceren van een nieuwe hoogspanningsverbinding voor Tennet


Contactgegevens

  • Bel me op 0611172283
  • App me op 0611172283
  • Mail me naar info@davidvanrosmalen.nl